Tối ưu tốc độ website và tối ưu bảo mật website là 2 vấn đề ưu tiên hàng đầu mà bất cứ người làm web nào đều phải quan tâm đến khi bắt đầu làm web. Có rất nhiều plugin hỗ trợ cho người dùng khắc phục 2 vấn đề này. Tuy nhiên, bạn cũng có thể tối ưu tốc độ cũng như bảo mật website chỉ bằng vài đoạn code trong file .htaccess.

htaccess-location
htaccess-location

Hôm nay, Diemvo sẽ chia sẻ cho các bạn các đoạn code nên cài vào .htaccess để tối ưu tốc độ và bảo mật cho website!

Lưu ý: Các bạn hãy coppy và đặt đúng code vào file .htaccess nhé. Bạn phải cẩn thận với file .htaccess này vì nó có thể làm trắng trang website của bạn khi xảy ra lỗi.

Cách khắc phục khi có lỗi xảy ra: Các bạn vào file .htaccess và xoá đi code vừa paste vào hoặc sửa cho đúng nhé!

[Hướng dẫn] Các đoạn code giúp tối ưu tốc độ website wordpress

Code 01: Sử dụng gzip có thể giúp website bạn được nén lại tới mức nhẹ tối đa nên khách truy cập sẽ tốn ít thời gian tải hơn

# Start gzip compression 
AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript
# End Gzip compression
		

Code 02 : Khi trình duyệt đã có cache các file rồi thì các lần load sau không phải mất công tải dữ liệu về nữa nên bạn sẽ truy cập được nhanh hơn.

<IfModule mod_expires.c>
ExpiresActive On
ExpiresByType text/css A31536000
ExpiresByType text/x-component A31536000
ExpiresByType application/x-javascript A31536000
ExpiresByType application/javascript A31536000
ExpiresByType text/javascript A31536000
ExpiresByType text/x-js A31536000
ExpiresByType text/html A3600
ExpiresByType text/richtext A3600
ExpiresByType image/svg+xml A3600
ExpiresByType text/plain A3600
ExpiresByType text/xsd A3600
ExpiresByType text/xsl A3600
ExpiresByType text/xml A3600
ExpiresByType video/asf A31536000
ExpiresByType video/avi A31536000
ExpiresByType image/bmp A31536000
ExpiresByType application/java A31536000
ExpiresByType video/divx A31536000
ExpiresByType application/msword A31536000
ExpiresByType application/vnd.ms-fontobject A31536000
ExpiresByType application/x-msdownload A31536000
ExpiresByType image/gif A31536000
ExpiresByType application/x-gzip A31536000
ExpiresByType image/x-icon A31536000
ExpiresByType image/jpeg A31536000
ExpiresByType image/webp A31536000
ExpiresByType application/json A31536000
ExpiresByType application/vnd.ms-access A31536000
ExpiresByType audio/midi A31536000
ExpiresByType video/quicktime A31536000
ExpiresByType audio/mpeg A31536000
ExpiresByType video/mp4 A31536000
ExpiresByType video/mpeg A31536000
ExpiresByType application/vnd.ms-project A31536000
ExpiresByType application/x-font-otf A31536000
ExpiresByType application/vnd.ms-opentype A31536000
ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.database A31536000
ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.chart A31536000
ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.formula A31536000
ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.graphics A31536000
ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.presentation A31536000
ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet A31536000
ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.text A31536000
ExpiresByType audio/ogg A31536000
ExpiresByType application/pdf A31536000
ExpiresByType image/png A31536000
ExpiresByType application/vnd.ms-powerpoint A31536000
ExpiresByType audio/x-realaudio A31536000
ExpiresByType image/svg+xml A31536000
ExpiresByType application/x-shockwave-flash A31536000
ExpiresByType application/x-tar A31536000
ExpiresByType image/tiff A31536000
ExpiresByType application/x-font-ttf A31536000
ExpiresByType application/vnd.ms-opentype A31536000
ExpiresByType audio/wav A31536000
ExpiresByType audio/wma A31536000
ExpiresByType application/vnd.ms-write A31536000
ExpiresByType application/font-woff A31536000
ExpiresByType application/font-woff2 A31536000
ExpiresByType application/vnd.ms-excel A31536000
ExpiresByType application/zip A31536000
</IfModule>		

Code 03: Cải thiện bố nhớ đệm

## Cải thiện bố nhớ đệm EXPIRES CACHING ##
<IfModule mod_mime.c>
AddType text/css .css
AddType text/x-component .htc
AddType application/x-javascript .js
AddType application/javascript .js2
AddType text/javascript .js3
AddType text/x-js .js4
AddType text/html .html .htm
AddType text/richtext .rtf .rtx
AddType image/svg+xml .svg
AddType text/plain .txt
AddType text/xsd .xsd
AddType text/xsl .xsl
AddType text/xml .xml
AddType video/asf .asf .asx .wax .wmv .wmx
AddType video/avi .avi
AddType image/bmp .bmp
AddType application/java .class
AddType video/divx .divx
AddType application/msword .doc .docx
AddType application/vnd.ms-fontobject .eot
AddType application/x-msdownload .exe
AddType image/gif .gif
AddType application/x-gzip .gz .gzip
AddType image/x-icon .ico
AddType image/jpeg .jpg .jpeg .jpe
AddType image/webp .webp
AddType application/json .json
AddType application/vnd.ms-access .mdb
AddType audio/midi .mid .midi
AddType video/quicktime .mov .qt
AddType audio/mpeg .mp3 .m4a
AddType video/mp4 .mp4 .m4v
AddType video/mpeg .mpeg .mpg .mpe
AddType application/vnd.ms-project .mpp
AddType application/x-font-otf .otf
AddType application/vnd.ms-opentype ._otf
AddType application/vnd.oasis.opendocument.database .odb
AddType application/vnd.oasis.opendocument.chart .odc
AddType application/vnd.oasis.opendocument.formula .odf
AddType application/vnd.oasis.opendocument.graphics .odg
AddType application/vnd.oasis.opendocument.presentation .odp
AddType application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet .ods
AddType application/vnd.oasis.opendocument.text .odt
AddType audio/ogg .ogg
AddType application/pdf .pdf
AddType image/png .png
AddType application/vnd.ms-powerpoint .pot .pps .ppt .pptx
AddType audio/x-realaudio .ra .ram
AddType image/svg+xml .svg .svgz
AddType application/x-shockwave-flash .swf
AddType application/x-tar .tar
AddType image/tiff .tif .tiff
AddType application/x-font-ttf .ttf .ttc
AddType application/vnd.ms-opentype ._ttf
AddType audio/wav .wav
AddType audio/wma .wma
AddType application/vnd.ms-write .wri
AddType application/font-woff .woff
AddType application/font-woff2 .woff2
AddType application/vnd.ms-excel .xla .xls .xlsx .xlt .xlw
AddType application/zip .zip
</IfModule>

Code 04: Tăng tốc thời gian load ảnh với cache

<FilesMatch "(?i)^.*\.(ico|flv|jpg|jpeg|png|gif|js|css|woff)$">
ExpiresActive On
ExpiresDefault A2592000
</FilesMatch>		

Code 05: Nén Gzip sẽ làm giảm thiểu tối đa thời gian phản hồi bằng cách giảm dung lượng tải về từ giao thức HTTP.

# BEGIN GZIP
<ifmodule mod_deflate.c>
AddOutputFilterByType DEFLATE text/text text/html text/plain text/xml text/css application/x-javascript application/javascript
</ifmodule>
# END GZIP		

Code 06: Browse Caching có nghĩa là nó sẽ tạo ra bản bộ nhớ đệm của một website và lưu nó vào máy, kể từ các lần truy cập sau trình duyệt sẽ mang dữ liệu trong bộ nhớ đệm này ra thực thi mà không cần phải tải lại một lần nào nữa.

# BEGIN Expire headers
<ifModule mod_expires.c>
ExpiresActive On
ExpiresDefault "access plus 5 seconds"
ExpiresByType image/x-icon "access plus 2592000 seconds"
ExpiresByType image/jpeg "access plus 2592000 seconds"
ExpiresByType image/png "access plus 2592000 seconds"
ExpiresByType image/gif "access plus 2592000 seconds"
ExpiresByType application/x-shockwave-flash "access plus 2592000 seconds"
ExpiresByType text/css "access plus 604800 seconds"
ExpiresByType text/javascript "access plus 216000 seconds"
ExpiresByType application/javascript "access plus 216000 seconds"
ExpiresByType application/x-javascript "access plus 216000 seconds"
ExpiresByType text/html "access plus 600 seconds"
ExpiresByType application/xhtml+xml "access plus 600 seconds"
</ifModule>
# END Expire headers
# BEGIN Cache-Control Headers
<ifModule mod_headers.c>
<filesMatch "\.(ico|jpe?g|png|gif|swf)$">
Header set Cache-Control "public"
</filesMatch>
<filesMatch "\.(css)$">
Header set Cache-Control "public"
</filesMatch>
<filesMatch "\.(js)$">
Header set Cache-Control "private"
</filesMatch>
<filesMatch "\.(x?html?|php)$">
Header set Cache-Control "private, must-revalidate"
</filesMatch>
</ifModule>
# END Cache-Control Headers
		

Code 07: Chống ăn cắp băng thông server

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^$
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http(s)?://(www\.)?yourdomain.com [NC]
RewriteRule \.(jpg|jpeg|png|gif)$ - [NC,F,L]		

Code 08: Đổi img chuyển sang định dạng .webp

# kích hoạt image webp
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_ACCEPT} image/webp
RewriteCond %{DOCUMENT_ROOT}/$1.webp -f
RewriteRule ^(wp-content/uploads.+)\.(jpe?g|png)$ $1.webp [T=image/webp,E=accept:1]
</IfModule>
<IfModule mod_headers.c>
Header append Vary Accept env=REDIRECT_accept
</IfModule>		

Code 09: Security (bảo vệ server)

#Security headers
<IfModule mod_headers.c>
# Header set Content-Security-Policy "object-src 'none'; base-uri 'self'; frame-ancestors 'self';"
Header set X-Content-Type-Options nosniff 
Header set X-XSS-Protection "1; mode=block"
Header always edit Set-Cookie (.*) "$1; HTTPOnly; Secure"
Header always append X-Frame-Options SAMEORIGIN
Header set Strict-Transport-Security "max-age=31536000" env=HTTPS
#hide server info
Header unset X-Powered-By
Header unset X-Pingback
Header unset SERVER
</IfModule>
		

Code 10: Keep-Alive tăng tốc độ load giảm requests

<ifModule mod_headers.c>
Header set Connection keep-alive
</ifModule>
		
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments